0 EUR

Reklamačný poriadok 2020

Predávajúci, spoločnosť AG NÁRADIE, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 00 Trnava, IČO: 18 049 401, IČ DPH: SK2020390438, zapísanou v obchodom registri Okresného súdu v Trnave,  oddiel Sro, vložka číslo 1038/T, vydáva v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho tento reklamačný poriadok pre predaja tovarov prostredníctvom internetových stránok predávajúceho AG NÁRADIE, s.r.o. www.agrodeal.sk  ďalej označených aj ako „e-shop Trnava“ a „e-shop Piešťany“.

 

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania, zamestnania alebo povolania nie na účely osobnej spotreby fyzických osôb.

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s objednávkou a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.


Práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore s objednávkou

1.     Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť prepravcovi a spísať s ním protokol o škode. Kupujúci podpisom prevzatia tovaru potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

2.     Kupujúci sa zaväzuje v prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom zásielku od prepravcu neprevziať.

3.   Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných dokladov.

4.    Ak kupujúci tovar neprezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád tovaru, len ak preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.


Nároky z vád tovaru

1.    Kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, resp. čo ich mal pri prehliadke vykonanej pri prevzatí tovaru zistiť.

2.    V prípade, ak je dodaním tvaru s vadami zmluva porušená podstatným spôsobom môže kupujúci požadovať odstránenie vád tovaru dodaním náhradného tovaru, dodaním chýbajúceho tovaru a odstránením ostatných vád,  odstránenie vád opravou tovaru, požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.   Voľba medzi nárokmi z vád tovaru kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4.    Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku spolu s oznámením vád tovaru, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5.   V prípade, ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.

6.    Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

7.    Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru.

8.    Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v dodatočnej primeranej lehote, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

9.     Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

10.  Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo odoslaním na poštovú adresu predávajúceho.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

-     preukázateľne nesprávnym – neodborným, nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,

-         mechanickým poškodením alebo opotrebovaním tovaru,

-         prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach,

-         zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou,

-    živelnou pohromou napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

-       ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru

-        pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

 

Pri uplatnení nárokov z vád tovaru je kupujúci povinný preukázať

-       že sa vada vyskytla v záručnej dobe, ak sa na tovar vzťahuje záruka za akosť; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru a riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.

-       že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho

-       že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni predávajúceho alebo vadu preukáže servisnému technikovi v záručnom servise.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nie je predávajúci povinný plniť povinnosti vyplývajúce z vád tovaru.

 

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V uvedenej 30 dňovej lehote je predávajúci súčasne povinný reklamáciu vybaviť, inak má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 

Individuálne ceny pre registrovaných

Rýchle dodávky už od 24 hodín

Osobný prístup nie len cez internet

Technická podpora aj za priamej účasti výrobcov

Zákaznícka podpora

V pracovných dňoch od 7:00 - 15:30

  033 / 553 15 01   toolzone@agnaradie.sk© 2020, TOOLZONE
Prosím, čakajte...